Logo MAF Spirit rond

Algemene voorwaarden MAF Spirit BV

Versie: 24/01/2022

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen MAF Spirit BV en de Deelnemer als weergegeven op het inschrijfformulier.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden staan steeds op de Website.

ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
 1. MAF Spirit BV: gelegen te Sint Pietersaalststraat 107, 9000 Gent.
 2. Deelnemer: degene die zichzelf inschrijft voor een van de door MAF Spirit BV georganiseerde programma’s, of diens ouder(s)/legale voogd(en) in geval van minderjarigen.
 3. Klant: iemand die betaalt voor een dienst van MAF Spirit BV.
 4. Brochure: studieinformatie van MAF Spirit BV waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
 5. Studiegids: digitale gids op de Website.
 6.  Examen: een officiële toets, waardoor het (of een deel van het) Programma wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment. Niet alle Programma’s bevatten een Examen.
 7. Programma: een specifieke dienst of aanbod van MAF Spirit BV.
 8. Website: www.mafspirit.com
 9. Les: Wekelijkse groepslessen die aangeboden worden door MAF Spirit. Schoolyoga: yogalessen die aangeboden worden door MAF Spirit in samenwerking met bepaalde basis en Middelbare Scholen.
 10. Schoolyoga: Een reeks lessen aangeboden door MAF Spirit BV in samewerking met verschillende scholen.
 11. YTB Opleiding: Een opleiding omtrent de YTB(r) methodologie, georganiseerd door MAF Spirit omschreven in een specifieke overeenkomst.
 12. Workshop: Een workshop heeft een eenmalig karakter en duurt doorgaans 2,5u. Een workshop vindt meestal op een zaterdag of zondag plaats en heeft een bepaald thema. YTB workshops hebben meer diepgang en zijn therapeutisch onderbouwd.
 13. Reeks: Een reeks is een korte lessenreeks waar het volledige bedrag op voorhand betaald wordt. Ook hier werken we vaak met een thema of een doelgroep.
 14. Overeenkomst: de afspraak waarbij MAF Spirit BV zich verbindt ten behoeve van de Klant een Programma te verzorgen na betaling voor deze dienst.
BETALING
 1. Betaling gebeurt tijdens het boeken op de Website via de daar aangeboden manier(en) tenzij anders overeengekomen met MAF Spirit BV.
 2. Een betaling gebeurt steeds voor het volledige verschuldigde bedrag tenzij er anders overeengekomen wordt met MAF Spirit BV. In dat geval bepaalt MAF Spirit BV de termijnen waarin de betaling voldaan moet worden.
 3. Betaling dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in verschillende termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. Bij betaling in termijnen dient de laatste betaling voldaan te zijn voor afloop van het betreffende Programma.
 4. MAF Spirit BV mag Deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname aan haar activiteiten uitsluiten. In dat geval is het verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar zonder uitzondering.
 5. MAF Spirit BV is gerechtigd een prijswijziging door te voeren. De actuele prijzen zijn steeds te vinden op de Website.
ANNULATIES
Indien het Programma door de Klant wordt geannuleerd geldt de volgende regeling, ongeacht de reden van de annulatie:
 1. Annulatie geschiedt steeds schriftelijk via een e-mail.
 2. Bevestiging van de annulatie  wordt door MAF Spirit BV schriftelijk gedaan per e-mail.
 3. Bij annulatie door een Deelnemer kan de Deelnemer een andere persoon voorstellen om het Programma over te nemen mits goedkeuring door MAF Spirit BV. In dat geval blijft het volledige inschrijvingsgeld voor dat Programma verschuldigd.
 4. Terugbetalingen gebeuren steeds via een bankoverschrijving binnen een termijn van 20 werkdagen.
HET PROGRAMMA
 1. Een Programma kan bestaan uit een Les, Schoolyoga, Reeks, YTB Opleiding, Workshop, een Overeenkomst of een ander aanbod dat geprogrammeerd wordt door MAF Spirit BV
 2. MAF Spirit BV verzorgt een Programma zoals dit vermeld staat in de Studiegids en/of op de Website.
 3. Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de Studiegids, de Brochure en de Website zijn voorbehouden.
 4. Daar bij de meeste activiteiten een maximum aantal deelnemers voorzien is, is de datum van betaling bepalend voor deelname.
 5. De Deelnemer verklaart en garandeert dat alle informatie die hij verschaft aan MAF Spirit BV correct is en dat het gebruik van die informatie geen rechten schendt van derden. De klant zal eventuele wijziging(en) van zijn/haar (persoons)gegevens onverwijld per e-mail meedelen aan MAF Spirit BV.
 6. Aan een Programma kunnen onder meer de navolgende kosten verbonden zijn:
  1. Inschrijvingsgeld: MAF Spirit BV bepaalt het bedrag en vermeldt dit op haar Website.
  2. Materialen: MAF Spirit BV bepaalt het bedrag voor benodigde materiaal en vermeldt deze op de Website.
DE LES
 1. Dit omvate alle wekelijkse yogalessen, momenteel Restore & Relax Yoga, Slow Flow Yoga, Slow Flow, Pralayaflow Yoga, Yogaflow en Intuitief lopen.
 2. Inschrijving
  1. Een Les dient geboekt te worden via de Website.
  2. Een inschrijving is pas geldig na correcte betaling. Dan zal de persoon die inschrijft een mail ontvangen met bewijs.
 3. Annulaties
  1. Annulatie door de Deelnemer kan kosteloos tot ten laatste 6 uur voor de geboekte les.
  2. De docent kan ten alle tijde een Les eenzijdig annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet voldoende inschrijvingen, ziekte, slecht weer in geval van buitenlessen, etc… In dit geval worden mensen verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben
  3. In beide bovenstaande gevallen zal MAF Spirit een nieuwe code voorzien of het saldo van de huidige beurtenkaart verhogen zodat de Deelnemer kosteloos een nieuwe Les kan boeken via de Website. Een geannuleerde Les wordt niet terugbetaald.
  4. Wanneer er een Les door de Deelnemer niet bijgewoond wordt buiten bovenstaande voorwaarden wordt de dienst als geconsumeerd beschouwd.
DE SCHOOLYOGA
 1. Schoolyoga gebeurt steeds in samenwerking met een school en is enkel toegankelijk voor de leerlingengroep die binnen de afspraak met die school bepald werd, tenzij anders overeengekomen met MAF Spirit BV.
 2. Inschrijving
  1. Schoolyoga dient door de ouders of legale voogd geboekt te worden via de Website.
  2. Dit Programma betreft een reeks van een bepaald aantal lessen en is enkel toegankelijk voor kinderen van de deelnemende scholen, tenzij anders overeengekomen met MAF Spirit.
  3. Een inschrijving is pas geldig na correcte betaling. Dan zal de persoon die inschrijft een mail ontvangen met bewijs.
 3. Annulaties
  1. Annulatie door de Deelnemer kan kosteloos tot ten laatste 12 uur voor de eerste les van de reeks.
  2. De docent kan ten alle tijde een les uit de reeks eenzijdig annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet voldoende inschrijvingen, ziekte, slecht weer in geval van buitenlessen, etc… In dit geval worden mensen verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben, rekening houdend met wettelijke beperkingen. In dat geval zal MAF Spirit een inhaalles voorzien zodat de Deelnemer kosteloos een nieuwe les uit de reeks kan volgen. Een geannuleerde les uit de reeks wordt niet terugbetaald.
  3. Wanneer er een les uit de reeks door de Deelnemer niet bijgewoond wordt buiten bovenstaande voorwaarde wordt de dienst als geconsumeerd beschouwd.
DE YTB OPLEIDING
 1. Dit is steeds een opleiding, binnen de YTB methodologie, die 1 of meerdere dagen omvat.
 2. Inschrijving
  1. Het inschrijven gebeurt enkel via de Website.
  2. Bij ontvangst van inschrijving, krijgt de Deelnemer hiervan bevestiging per e-mail. Voor aanvang van het Programma ontvangt de Deelnemer nog praktische informatie per e-mail.
 3. Annulaties
  1. Annulatie door de Deelnemer kan kosteloos tot ten laatste 8 weken voor de startdatum van dat Programma.
  2. Bij annulatie van een Programma tot 6 weken voor de startdatum van dat Programma wordt er 75% van het door de Deelnemer reeds betaalde bedrag voor dat Programma terugbetaald.
   1. Bij annulatie van een Programma tot 4 weken voor de startdatum van dat Programma wordt er 50% van het door de Deelnemer reeds betaalde bedrag voor dat Programma terugbetaald.
   2. Bij annulatie van een Programma tot 2 weken voor de startdatum van dat Programma wordt er 25% van het door de Deelnemer reeds betaalde bedrag voor dat Programma terugbetaald.
   3. In alle andere gevallen blijft de betalingsplicht voor dat Programma onverminderd bij annulatie van dat Programma.
   4. De docent kan ten alle tijde een dag uit de reeks eenzijdig annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: ziekte, probleem met de locatie, etc…In dit geval worden mensen verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben. In geval zal MAF Spirit een inhaaldag voorzien zodat de Deelnemer kosteloos de dag alsnog kan volgen. Een geannuleerde dag uit de reeks wordt niet terugbetaald.
   5. MAF Spirit kan de opleiding eenzijdig annuleren tot 1 week voor de startdatum van dat Programma. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet voldoende inschrijvingen, etc… In dit geval worden mensen verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben, rekening houdend met wettelijke beperkingen. In dat geval zal MAF Spirit het reeds betaalde bedrag aan de Deelnemer terugbetalen.
   6. Bij elke annulatie zal er steeds een forfaitaire administratiekost van € 25 (bovenop) aangerekend worden. Als er sprake is van een (gedeeltelijke) terugbetaling wordt deze administratiekost ingehouden van het terug te betalen bedrag.
DE WORKSHOP
 1. Workshops georganiseerd door derden, waaraan MAF Spirit deelneemt, vallen hier niet onder.
 2. Inschrijving
  1. Een Workshop dient geboekt te worden via de Website.
  2. Een inschrijving is pas geldig na correcte betaling. Dan zal de persoon die inschrijft een mail ontvangen met bewijs.
 3. Annulaties.
  1. Annulatie door de Deelnemer kan kosteloos tot ten laatste 12 uur voor de geboekte Workshop.
  2. De docent kan ten alle tijde een Les eenzijdig annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet voldoende inschrijvingen, ziekte, slecht weer in geval van buitenlessen, etc… In dit geval worden mensen verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben.
  3. In beide bovenstaande gevallen zal MAF Spirit een tegoedbon voorzien zodat de Deelnemer workshop tegen minderkost kan boeken via de Website of het geld terugstorten op diens rekening.
  4. Wanneer er een Workshop door de Deelnemer niet bijgewoond wordt buiten bovenstaande voorwaarden wordt de dienst als geconsumeerd beschouwd.
  DE REEKS
 1. Inschrijving
  1. Een Reeks dient geboekt te worden via de Website.
  2. Een inschrijving is pas geldig na correcte betaling. Dan zal de persoon die inschrijft een mail ontvangen met bewijs.
 2. Annulaties.
 1. Annulatie door de Deelnemer kan kosteloos tot ten laatste 12 uur voor de eerste les van de reeks.
 2. De docent kan ten alle tijde een les uit de reeks eenzijdig annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet voldoende inschrijvingen, ziekte, slecht weer in geval van buitenlessen, etc… In dit geval worden mensen verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben, rekening houdend met wettelijke beperkingen. In dat geval zal MAF Spirit een inhaalles voorzien zodat de Deelnemer kosteloos een nieuwe les uit de reeks kan volgen. Een geannuleerde les uit de reeks wordt niet terugbetaald.
 3. Wanneer er een les uit de reeks door de Deelnemer niet bijgewoond wordt buiten bovenstaande voorwaarde wordt de dienst als geconsumeerd beschouwd.
DE OVEREENKOMST
 1. Een Overeenkomst gebeurt steeds ten dienste van, of in samenwerking met een Klant.
 2. Bij een Overeenkomst voorziet MAF Spirit een Programma, zoals afgesproken met de Klant, veelal als gastdocent op een workshop of een reeks.
 3. De details omtrent deelname, Deelnemers en inschrijving worden per Overeenkomst apart afgesproken en vastgelegd.
 4. Annulaties.
  1. Bij annulatie van een Overeenkomst door de Klant, tot en met 11 werkdagen voor de startdatum van het Programma dient er voor dat Programma geen restbedrag meer betaald te worden door de Klant. De Klant heeft dan recht op volledige terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen voor dat Programma, minus kosten.
  2. Bij annulatie van een Overeenkomst door de Klant, tussen 11 en 5 werkdagen voor de startdatum van dat Programma, is de klant 50% van het totaalbedrag verschuldigd, minus het reeds betaalde bedrag voor dat Programma. De Klant heeft dan recht op terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen voor dat Programma, minus het verschuldigde bedrag en minus kosten.
  3. Bij annulatie van een Overeenkomst door de Klant, vanaf 5 werkdagen voor de startdatum van dat Programma, blijft de betalingsplicht voor dat Programma onverminderd.
  4. Bij annulatie van een Overeenkomst door de Klant zijn reeds gemaakte kosten, in functie van het evenement, geheel voor rekening van de Klant. Indien MAF Spirit deze kosten gemaakt heeft zullen deze aangerekend worden. Als er sprake is van een (gedeeltelijke) terugbetaling wordt deze kost ingehouden van het terug te betalen bedrag.
  5. MAF Spirit kan de activiteit(en) waarvan sprake in de Overeenkomst eenzijdig annuleren voor de startdatum van dat Programma. Redenen hiervoor kunnen zijn: ziekte, niet voldoende inschrijvingen, probleem met de locatie, etc… In dit geval wordt de Klant verwittigd via de kanalen die we ter beschikking hebben, rekening houdend met wettelijke beperkingen. In dat geval zal MAF Spirit het reeds betaalde bedrag aan de Klant terugbetalen.
  6. Bij elke annulatie zal er, naast wat hierboven beschreven staat, steeds een forfaitaire administratiekost van € 25 aangerekend worden. Als er sprake is van een (gedeeltelijke) terugbetaling wordt deze administratiekost ingehouden van het terug te betalen bedrag.
 5. Beëindiging van de overeenkomst.
  1. De Klant kan een Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het afgesproken bedrag of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve het bedrag voor (nog) niet bestelde lesmateriaal.
  2. MAF Spirit BV is bevoegd eenzijdig de Overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de Klant zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen en/of de veiligheid van de activiteit of van andere Deelnemers daardoor worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige verschuldigde bedrag blijft daarbij onverminderd bestaan.
INVORDERING VAN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de Klant in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde bedrag, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

MATERIALEN
MAF Spirit BV bepaalt welke materialen er tijdens de opleiding gebruikt worden. Deze kunnen bij MAF Spirit BV aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID
 1. MAF Spirit BV is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan Deelnemers toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de Deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van die Deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld of vervangen.
 3. MAF Spirit BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht gebruik, directe en/of indirecte gevolgschade van geleverde materialen.
 4. De Deelnemer volgt de lessen op eigen risico en is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij/zij hiertoe in staat is. Indien de Deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van het Programma. Dit geldt ook voor Deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 5. MAF Spirit BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies en/of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of de aanwezigheid in de lessen.
 6. Bij zwangerschap, ziekte en/of lichamelijke/psychische klachten dient MAF Spirit BV vóór het eerstvolgende contactmoment geïnformeerd te worden.
TIJDEN EN LOCATIES
Tijden en locaties worden door MAF Spirit BV bepaald. Deze staan op de Website MAF Spirit BV is gerechtigd om de locatie en/of de tijd van het Programma te wijzigen.

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op eigen publicaties van MAF Spirit BV berust bij MAF Spirit BV. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAF Spirit BV.

HUISREGELS
 1. De Deelnemer verbindt zich tot het volgen van alle tot het Programma behorende onderdelen.
 2. De Deelnemer verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
 3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de Deelnemer hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van het contactmoment, kennis te geven aan MAF Spirit BV per e-mail.
 4. De Deelnemer dient de locatie schoon en verzorgd achter te laten.
 5. Bij MAF Spirit BV geldt een algeheel rookverbod op alle locaties en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
 6. Huisregels  kunnen uitgebreid worden door het reglement van de eigenaar van de gehuurde locatie.
 7. (Een medewerker van) MAF Spirit BV kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
GESCHILLEN
 1. Bij geschillen tussen de Deelnemer en MAF Spirit BV over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de Overeenkomst tussen MAF Spirit BV en de Deelnemer, kan een klacht worden toegezonden binnen de tien werkdagen van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Na afloop van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd. Klachten worden slechts aanvaard indien zij per aangetekend schrijven worden bekendgemaakt. MAF Spirit BV is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht, per aangetekend schrijven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd kennis te nemen van gebeurlijke geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.